Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Gizafit.com jest ogólnodostępny pod adresem: Plac kościelny 1/3; 89-200 Szubin.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie Gizafit.com należy przeczytać i zapoznać się z  poniższym Regulaminem. Założenie konta jest równoważne z:

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym Gizafit.com, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji i za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
 2. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 3. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Usługa Treści - usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
 5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę na korzystanie zarówno z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy.
 9. Administrator danych – Właściciel serwisu.
 10. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO
 11. Właściciel Serwisu – Tomasz Giza, Dietetyk - Tomasz Giza; Plac Kościelny 1/3; 89-200 Szubin; NIP: 5581879900; REGON: 523739878.

Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

W serwisie użytkownik ma możliwość korzystania z takich usług jak:

 1. Umieszczanie swoich zdjęć;
 2. Dodawanie referencji na temat obsługi i funkcjonowania serwisu;
 3. Oddawanie głosów na umieszczone w Serwisie treści;
 4. Zamieszczanie komentarzy pod dodanymi materiałami;
 5. Udział w organizowanych wydarzeniach;

Nazwa Serwisu, cała jego zawartość wraz z zawartymi materiałami i oprawą graficzną, wykorzystywaniem bazy danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom korzystającym z Serwisu, podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie i przerabianie materiałów pod własne potrzeby.

Właściciel Serwisu ma prawo do nałożenia ograniczeń związanych z dostępem do wybranych usług dostępnych w Serwisie niektórym Użytkownikom.

Użytkownik jest odpowiedzialny za konsekwencje udostępnienia danych, takich jak login i hasło osobom trzecim.

Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu znajdującego się w Serwisie.

Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu

W trakcie Rejestracji Użytkownik:

 1. Akceptuje Regulamin i zaznacza, że zapoznał się z nim
 2. Wypełnia kwestionariusz zawarty w Platformie
 3. Tworzy konto w Serwisie nadając własny login i hasło. Podaje e-mail na który zostaje wysłany link do aktywacji konta.
 4. Otrzymuje dostęp do swojego konta, na które może zalogować się za pomocą loginu i hasła, które wcześniej wyznaczył.

Użytkownik Serwisu zgadza się z postanowieniami Polityki prywatności oraz regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości na temat nowości, rabatów, wydarzeń, reklam tworzonych przez Właściciela Serwisu.

Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

Właściciel Serwisu ma prawo do zablokowania, nałożenia ograniczeń, lub usunięcia Konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad Regulaminu, lub gdy jego działanie uznane zostanie za działanie na niekorzyść Właściciela Serwisu i Serwisu.

Wszystkie materiały, które Użytkownik otrzyma od Właściciela Serwisu, mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego, Właściciel Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wysłanych do użytkownika. Chyba, że właściciel Serwisu jasno wyrazi na to zgodę. Materiały udostępniane i dostępne w Serwisie są własnością Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, zanim zacznie korzystać z Serwisu. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za łamanie postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych podczas rejestracji.
 4. Przesyłając materiały do Serwisu Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do materiałów które wysyła. W przypadku gdy na Właściciela Serwisu zostanie nałożona kara, Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Właścicielowi serwisu równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny.
 5. Użytkownik może zadawać pytania i udzielać odpowiedzi w serwisie tak, aby zachowane zostały postanowienia Regulaminu.
 6. Właściciel serwisu nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za łamanie prawa i zasad Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.
 7. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, tylko jako zalecenia, których Użytkownik serwisu może przestrzegać, ale nie musi.

W Serwisie zabronione jest:

 1. Zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim.
 2. Umieszczanie wypowiedzi reklamujących inne produkty niż produkty Serwisu bez wyraźnej zgody Właściciela Serwisu.
 3. Rozpowszechnianie informacji które nie są prawdą lub mogących wprowadzać w błąd.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności obsługi klienta, jak i Serwisu, ale nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem Siły Wyższej lub osób trzecich.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną przerwami związanymi z wprowadzaniem nowych rozwiązań i funkcji Serwisu.

Właściciel Serwisu nie jest odpowiedzialny za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Właściciel Serwisu ma prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter informacyjny, Właściciel Serwisu zaleca, aby plan żywieniowy oraz treningowy konsultować z lekarzem.

Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone na Serwisie, a które jego zdaniem są sprzeczne z regulaminem.

W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. Powiadamiania Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
 2. Przestrzegania przepisów prawa oraz wszystkich postulatów Regulaminu.

Wszystkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać na adres: gizafitkontakt@gmail.com.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od nieprawidłowo wykonanej Usługi. Reklamację złożoną po upływie 14 dni zostawia się bez rozpatrzenia.

Reklamacja może być złożona pisemnie lub za pośrednictwem wiadomośni e-mail na adres: gizafitkontakt@gmail.com.

Właściciel Serwisu może zmieniać ustawienia Konta Użytkownika w zakresie, który jest konieczne do usunięcia usterki.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Właściciel Serwisu dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Uzytkownika albo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Właściciel Serwisu jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Uzytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Właściciel Serwisu nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisu przekazuje Użytkownikowi na adres, z którego ją otrzymał.

Reklamacje

Reklamacje powinny być kierowane na adres email: gizafitkontakt@gmail.com i zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. przedmiot reklamacji, minimum numer zamówienia/ nazwę konta
 4. wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Właściciel Serwisu jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Właściciel Serwisu nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisy przekazuje Użytkownikowi na adres z którego ją otrzymał.

Reklamacje składane na podstawie rękojmi:

 1. Jeśli zakupiona rzecz ma wady, kupujący może ją reklamować u sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi za wady (art.556 i nast. Kodeksu cywilnego).
 2. Prawa klienta z rękojmi za wady to:
  • Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy,
  • Obniżenie ceny,
  • Wymiana towaru na wolny od wad,
 1. Naprawa wadliwego towaru.
 2. Zgłoszenia rekojmi będą kierowane na adres e-mail gizafitkontakt@gmail.com.
 3. Właściel Serwisu jest zobowiązany udzielić informacji na temat rekojmi Uzytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na temat rekojmi, u której mowa wyżej, uważa się, że ją uznał. Odpowiedź na reklamację jest udzialana na adres z którego ją otrzymał. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 2. Zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: federacjakonsumentow.org.pl.
 4. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu

Odstąpienie od Umowy

Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Od momentu zawarcia umowy na odległość (przykładowy zapis: „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. 

Dane osobowe

Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe Użytkownika, które są konieczne do nawiązania, utworzenia treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, między innymi:

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. adres e-mail.

Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać dane osobowe, które są:

 1. konieczne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
 2. niezbędne do celów reklamowych związanych z usługami Serwisu.
 3. niezbędne do wyjaśnienia zagadnień związanych z łamaniem prawa przez Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis i właściciela serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach reklamowych. Chyba że obie strony ustaliły inaczej

Uprawnienia nadane Użytkownikowi w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

Postanowienia dodatkowe

Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, wszystkie zawarte w nim materiały mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem.

Użytkownikiem Usług Płatnych jest to osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, oraz zapoznała się i zaakceptowała Regulamin Serwisu. Osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych jest świadoma swojego stanu zdrowia i ponosi pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. Czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie widział żadnych przeciwności do stosowania intensywnych programów treningowych i restrykcyjnych diet.

Użytkownikiem Usług Płatnych nie mogą być osoby posiadające takie choroby jak:

 1. zapalenie trzustki w fazie ostrej
 2. choroby onkologiczne
 3. niewydolność nerek
 4. marskość wątroby;
 5. zaburzenia natury psychicznej
 6. tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
 7. osoby po udarach i wylewawach
 8. kobiety w ciąży karmiące piersią
 9. inne jednostki chorobowe, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają realizację usługi.

Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakich oczekuje, mogą nie zostać osiągnięte z powodu źle wykonywanych ćwiczeń, oraz niestosowanie się do zaleceń żywieniowych.

Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Właściciela Serwisu, wynikających z przeciążenia organizmu, złej techniki wykonywania ćwiczeń lubwady wrodzonej Użytkownika. Administrator zaleca, regularne korzystanie z porad lekarzy. Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z treninguzobowiązany jest poinformować Właściciela serwisu o problemach zdrowotnych, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.

Użytkownik został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej konieczne jest poinformowanie Właściciela Serwisu o występujących:

 1. alergiach,
 2. nietolerancjach pokarmowych,
 3. zaleceniach ustanowionych przez lekarza prowadzącego,
 4. stosowaniu wszelkich leków/suplementów.

Użytkownik usług płatnych ma dostęp do wszelkich opłaconych funkcji w trakcie trwania abonamentu.

Dokonywanie aktualizacji związanych z planem treningowym lub dietetycznym jest wykonywane do 3 razy w ciągu jednego miesiąca.

Zamówienia, realizacja zamówień oraz wypowiedzenie Umowy

Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna w jego profilu przez czas trwania abonamentu.

Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Właścicielowi Serwisu na przesyłanie za pomocą e-mail oraz wiadomości SMS informacji dotyczących korzystania z serwisu, oraz treści marketingowych.

Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu została zawarta zaraz po wyborze Usługi, bądź Usług Płatnych i określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych.

Właściciel Serwisu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków za Usługę płatną

Płatności

W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Właściciela Serwisu, należy upomnieć się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gizafitkontakt@gmail.com z prośbą o wystawienie faktury do 14 dni po wykupieniu abonamentu.

Użytkownik może dokonać płatności za Usługę Płatną za pośrednictwem systemu PayPal, Płatności kartą online, przelewem bankowym lub gotówką.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Sprzedający zobowiązuje się zrealizować zamówienie nie później, niż po upływie 5 dni roboczych.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Newsletter

Przekazanie danych jest dobrowolne jednakże bez ich podania usługa Newsletter nie będzie mogła zostać zrealizowana. Użytkownik ma dostęp do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W celu świadczenia usługi Newsletter Właściciel Serwisu może przesyłać wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Użytkownik może korzystać z Usługi Newsletter bez opłat.

Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego e-maila usługi Newsletter (zgodnie z pkt XII ust. 6 podpunkt c).

Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, lub sprzecznych z przepisami prawa.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, zostają podane sądom właściwym

Właściciel Serwisu ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego Gizafit.com jest Tomasz Giza: Dietetyk - Tomasz Giza; Plac Kościelny 1/3; 89-200 Szubin; NIP: 5581879900; REGON: 523739878.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe, będziemy:

 1. przechowywać na naszym serwerze lub serwerze zewnętrznym;
 2. wykorzystywać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy.
 3. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania informacji na temat aktualnie trwających promocji.
 4. wykorzystywać w celu wystawienia faktury/paragonu.
 5. przekazywać do naszych podwykonawców, firm świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym które będą wspomagały Serwis

Powyższe dane zostaną usunięte z upływem 6 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) nie podlegają usunięciu.

Cookies

 1. zapamiętania preferencji wyświetlania;
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.
 3. Google Analytics (cookies)
 4. Google Analytics wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo:

 1. Poprawić nieprawidłowe dane lub je uzupełnić;
 2. Ograniczyć przetwarzanie
 3. Przenieść dane do innego administratora;

 Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: gizafitkontakt@gmail.com lub w dowolny inny sposób.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dla przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu indywidualnego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Serwis jest  zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych.

Zażalenie

Prosimy również pamiętać o Państwa prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy i firmy współpracujące z Serwisem wykonujące dla niego inne usługi.

Właściciel Serwisudokonał wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Tomasz Giza starannie dobiera swoich partnerów i firmy świadczące dla niego usługi. Ale nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez osoby, firmy świadczące dla niego usługi.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniam, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu, do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych

Tomasz Giza zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo.

Kontakt

Tomasz Giza kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu + 48 534935781 lub drogą elektroniczną gizafitkontakt@gmail.com.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Tomasz Giza

Plac Kościelny 1/3; 89-200 Szubin

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2022 roku. 
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej Akceptuję